se dkno fiuk de

Hantera ilska och aggression

Så handskas vi med vår ilska

Upplever du din ilska som ett problem?
Ja
Nej

Problem med ilskan?

Problem med ilskan?

En liten tröst är att du är långt ifrån ensam om att uppleva din ilska som ett problem. En klen tröst kanske, men vad som ändå är glädjande, är att att det finns flera sätt att komma tillrätta med din ilska och lära sig hantera aggression.

Att inte lära sig hantera sin ilska innebär sannolikt mycket lidande, både för dig och din omgivning, men framförallt för dig själv. Att lära sig hantera ilska och aggression innebär också, att du höjer livskvaliten på ditt liv, livet blir lättare och tillvaron ljusare. Det finns alltså all anledning att redan idag ta tag i din ilska!

Livet är okontrollerbart men inte din ilska

Mycket av vår ilska uppstår i relation till andra människor, detta beror på att vi alla har en inneboende vilja att bestämma över våra liv. I mötet med andra, möter vi inte bara en annan individ, vi möter också dennes vilja eller om du så vill dennes strävan att bestämma. En stor del av vår ilska handlar just om naturlig ovilja att anpassa sig till andras viljor. Men för att leva i gemenskap med andra, vilket är en grundförutsättning för att vi ska överleva, måste vi anpassa oss och då uppstår också ilska.

Vi har begränsade möjligheter att kontrollera hur andra personer beter sig och att undvika situationer där man riskerar att ilskna till är inte heller en långsiktig lösning, de vi kan göra är att se till oss själva. Genom att lära oss själva att hantera ilskan, kan vi också kontrollera våra reaktioner.

Hantera ilska

Våra tre sätt att hantera ilska

Hanterandet av ilska och aggression, sker såväl medvetet som omedvetet. Det finns tre huvudsakliga sätt att hantera sin ilska, vi kan: 1) kväva den, 2)försöka lugna den eller 3)uttrycka den.

1) Att kväva ilskan, innebär att man inte tillåter ilska och aggression att få förekomma i känslolivet. När känslor av ilska uppstår, motarbetas dessa genom att de stängs inne, trängs undan. Detta kan göras genom att man ersätter känslan av ilska genom att aktivt fokuserar på positiva tankar. En fara med att möta ilskan på detta vis, är att aggressioner som inte bearbetas lätt riktas inåt och riskerar då att leda till depression, hög blodtryck och olika nervösa beteenden hos individen.

2) Om man istället söker lugna ilskan, gör inte ett sådant tydligt motstånd mot ilskereaktionen istället får ilskan finnas där samtidigt som man kontrollerar reaktionen utåt såväl som innebords. Detta sker genom att man ger ilskan utrymme att finnas där, samtidigt som man fokuserar på att dämpa känslan genom  att exempelvis andas djupa andetag och lugna sig själv på allehanda vis.

3) Det för människans vidkommande bästa hanterandet, är att uttrycka ilskan. Till skillnad från de övriga hanteringssätten, innebär uttryckandet att man fokuserar på ilskan och låter den ha sin gång.

Som redan nämnts är det främsta dillemmat hur man bäst uttrycker ilskan. Svårigheten ligger i alla de andra faktorer som måste tas i beaktande i förhållande till situationen, i vissa fall kan en fysiskreaktion vara nödvändig för att avvärja fara i andra fall är ett sådant beteende fullkomligt oacceptabelt.

Visst hade det varit skönt om det fanns ett rätt sätt att hantera sin ilska!
Tyvärr finns det inte något definitivt rätt eller fel när det gäller hanterandet av ilska, i vissa fall kan lugnandet vara den bästa metoden, i andra fall ett icke fokuserandet och i ett tredje ett direkt uttryckande av ilskan. Valet av hanteringsmetod måste därför i hög grad sättas i samband med din egen upplevelse av vad som upplevs vara problematiskt i just din ilskereaktion.

Beroende på situationens omständigheter, måste vi välja ett lämpligt uttryckssätt för vår ilska.

 

 ^  Tillbaka till början av sidan

 

Vad blir du arg på? Hur hantera du din ilska? Berätta!